FROM BEKSTVO OD SLOBODE PDF

Srednjovekovno naslee i renesansa 2. Razdoblje reformacije. Autoritarizam 2. Ruilatvo 3. Saobraavanje pojedinca. Obmana o individualnosti 2.

Author:Juramar Taujora
Country:Belarus
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):4 February 2008
Pages:160
PDF File Size:20.41 Mb
ePub File Size:1.14 Mb
ISBN:520-5-29381-169-6
Downloads:60560
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MuzragoreSrednjovekovno naslee i renesansa 2. Razdoblje reformacije. Autoritarizam 2. Ruilatvo 3. Saobraavanje pojedinca. Obmana o individualnosti 2. Ako nisam za sebe, ko e za mene biti?

Ako sam samo za sebe, ta sam ja? Ako ne sada kada? Talmudska izreka Minah, Abot. Nismo ti dali ni nebesko ni zemaljsko, ni smrt no ni besmrtno oblije da bi mogao da bude slobodan, po vlastitoj volji i asti, da bude vlas titi tvorac i neimar. Samo smo tebi dali da raste i razvija se po slobodnoj volji. Ti nosi u sebi klice jednog sveopteg ivota. Nita, dakle, nije nepromenljivo izuzev svojstvenih i od njega neotuivih prava. Spone su kidane jedna za d r u g o m.

J e r sutina tih novih 9. A recitovanje formula pokazae se podjednako n e p o d e s n o i nekorisno kao to je i indijanski o b r e d prizivanja kie. Ali nije s a m o istonija stvorila o v e k a i ovek je stvorio istoriju. A, od svake samoe, moralna usamljenost uliva naj vie straha.

Prvi pustinjaci iveli su s Bogom, iveli su u najgue naseljenom svetu, duhovnom s v e t u. Prva misao kod oveka, ma k a r on bio i gubavac ili robija, propalica ili bolesnik, jeste da potrai druga sebi. Da bi zadovoljio to oseanje, koje je sutina ivota, on upotrebljava sve svoje sposobnosti, svu svoju mo, sav a r svojeg ivota. Da nije te svemone elje, zar bi sotona mogao da nae d r u g o v e? O tome bi se mogla ispevati itava pesma koja bi bila predigra Izgubljenom raju, j e r on nije nita drugo nego pravdanje pobune.

Termin faizam ili autoritarizam upotrebljavam kao oznaku za diktatorski sistem nemakog ili italijanskog tipa. Kad i m a m u vi du posebno nemaki sistem, nazivau ga nacizmom. Mada se ova dva a u t o r a u mnogim pogledima razlikuju, stanovite koje se ovde izlae slae se umnogome sa gleditem i jednog i drugog. Dolarda J. Dollard , K. Manhajma K. Mannheim i H. Lasvela H. Lasswell , i antropologa R. Benediktove R. Benedict , D. Halovela J. Halowell , R. Lintona R. Linton , M. Midove M. Mead , E.

Sapira E. Sapir , i A. Kardinerovu A. Kardiner p r i m e n u psihoanalitikih pojmova na an tropologiju. Hteo bih da upozorim na zabunu do koje esto dolazi u vezi s ovim problemom. Ekonomska struktura jednog drutva dejstvuje pri odreivanju oblika ivota pojedinca kao uslov za razvitak li nosti. Ti ekonomski uslovi sasvim se razlikuju od subjektivnih ekonomskih motiva, kao to je elja za materijalnim bogatstvom, na koju su mnogi pisci, od renesanse pa sve do izvesnih mark sistikih autora koji nisu uspeli da shvate Marksove osnovne poj move, gledali kao na glavni motiv ljudskog ponaanja.

U stvari, neodoljiva elja za materijalnim bogatstvom je potreba svojstve na jedino nekim kulturama, a drukiji ekonomski uslovi mogu da stvore osobine linosti koje se gnuaju materijalnog bogat stva ili su p r e m a njemu ravnodune. O ovom problemu podrob no sam raspravljao u Uber Methode u n d Aufgabe einer analvtischen Sozialpsychologie, Zeitschrift fiir Sozialforschung, Hirschfeld, Lajpcig, , Vol. I, str. Patnje jednog pronalazaa je trei deo Izgubljenih iluzija.

Mesto je navedeno p r e m a prevodu Jelisavete Markovi, Izgubljene iluzije, Prosveta, Beograd, , str. U dodatku u podrobnije raspravljati o optim vidovima uzajam nog odnosa psiholokih i drutveno-ekonomskih snaga. Prouavanje razliitih vidova slobode prikazano je, posle zavrenja ovog rukopisa, u knjizi Znaenje slobode Freedom, Its Meaning koju je zamislila i priredila R. Anen R. Anschen , Harcourt, Brace and Co. Ovde bih naroito h t e o da u p u t i m itaoca na radove A.

Bergsona, D. Djuija, R. Mekajvera R. Mclver , K. Riclera K. Riezler , P. Tiliha P. Fischer, Berlin, Ona najednom shvati ko je. Teko se moe objasniti zato joj se to nije desilo pet go dina ranije ih pet godina kasnije; a uopte se ne moe objasniti zato je do toga dolo ba tog popodneva. Igrala se domaice u kutku na s a m o m pramcu, iza vitla sa sidrom o koje je obesila gre b e n za vunu kao zvekir ; i, zasitivi se igre, etala se prilino besciljno po k r m i neodreeno razmiljajui o pelama i vilinskoj kraljici, kad joj najednom sinu da je ona zaista ona.

Zastade kao ukopana i poe na sebi da razgleda sve to je bila k a d r a da obuhvati pogledom. Mogla je da vidi s a m o svoju haljinu u pers pektivi i svoje ruke, kad ih je podigla da ih ispita; no to joj je bilo dovoljno da otprilike zamisli siuno telo koje je odjednom shvatila kao svoje. Ona poe da se smeje donekle podsmeljivo. Pa, pomisli, za misli da si jedino ti od svih ljudi ovako iznenada uhvaena! Sad iz toga zadugo ne moe izii: p r e no to se izvue iz te lude ege, morae da odraste i da ostari!

Reena da izbegne sve to bi moglo da poremeti ovaj veoma vaan sticaj prilika, ona poe da se penje uz vrzu ka svom omi ljenom sedalu na v r h u jarbola. Meutim, kad god bi pokrenula r u k u ili nogu u toku te jednostavne radnje, otkrie da je one tako s p r e m n o sluaju ispunjavalo bi je novim zaprepaenjem. Pame nje joj je, naravno, kazivalo da su one to uvek i inile: ali ranije nikada nije shvatila koliko to iznenauje, i m se smestila na se dalu, ona veoma briljivo poe da ispituje kou na svojim akama: j e r je bila njena.

Ona p r o t u r i jedno r a m e kroz otvor na haljinici; i poto zaviri u n u t r a ne bi li se uverila da se njeno telo stvarno na stavlja pod odeom, ona r a m e n o m dodirnu svoj obraz. Dodir lica i tople gole upljine r a m e n a ugodno je uzbudi, kao da je taj dodir bio milovanje nekog nenog prijatelja.

No da li je to oseanje do prlo do nje preko njenog obraza ili preko ramena, ta je od njih milovalo, a ta je bilo milovano to ona nikako nije mogla da do kui. Teko se moe objasniti zato joj se to nije desilo pet go dina ranije ili pet godina kasnije; a uopte se ne moe objasniti zato je do toga dolo ba tog popodneva. Igrala se domaice u k u t k u na samom pramcu, iza vitla sa sidrom o koje je obesila gre b e n za vunu kao zvekir ; i, zasitivi se igre, etala se prilino besciljno po k r m i neodreeno razmiljajui o pelama i vilinskoj kraljici, kad joj najednom sinu da je ona zaista ona.

Zastade k a o ukopana i poe na sebi da razgleda sve to je bila k a d r a da obuhvati pogledom. Mogla je da vidi s a m o svoju haljinu u pers pektivi i svoje ruke, k a d ih je podigla da ih ispita; no to joj je bilo dovoljno da otprilike zamisli siuno telo koje je odjednom shvatila kao svoje.

No da li je to oseanje do p r l o do nje preko njenog obraza ili preko ramena, ta je od njih milovalo, a ta je bilo milovano to ona nikako nije mogla da do kui. D o k god je ovek d e o t o g sveta, nesvestan mogunosti i odgovornosti pojedinane radnje, on ne m o r a d a g a s e plai.

D r u g i m r e c i m a , ljudsko postojanje i sloboda od poetka su nerazdvojni. P o d s t r e k s e javlja, ali v r s t a zadovoljenja j e otvorena, to jest on. On je s a m i slobodan, pa ipak n e m o a n i zastraen. Bernard L. Bernard , Instinkt Instinct , Holt and Co. Ovde treba zapaziti da instinktna osujeenost per se ne pobuuje neprijateljstvo. Upravo se ometanjem ekspanzivnosti, guenjem detetova pokuaja da potvrdi sebe, neprijateljstvom koje zrai iz roditelja ukratko, atmosferom potiskivanja stvara u detetu oseanje nemoi i neprijateljstvo koje iz toga potie.

Saliven, nav. Ovaj pojam o instinktu ne t r e b a b r k a t i s p o j m o m koji oznaava instinkt kao fizioloki uslovljen nagon kao to su glad, e itd. Ta je koprena bila izatkana iz vjere, djeje zbunje nosti i tlapnje. Svijet i historija p r o m a t r a n i kroz tu koprenu pri injali su se udesno obojeni, a ovjek je sebe samog spoznavao samo kao rasu, narod, stranku, korporaciju, porodicu ili u bilo kojem drugom obliku openitosti.

D a po novo navedemo B u r k h a r t a : U Italiji se ponajprije ta koprena rasprila i probudilo se ob jektivno promatranje i postupanje s dravom, kao i uope sa svim stvarima ovoga svijeta.

Usto se podie p u n o m snagom subjektiv no ovjek postaje duhovni individuum i spoznaje se s a m kao takav.

ISTORIJA RATOVANJA PDF

Bekstvo od slobode: Erich Fromm

Your Library Podcasts News. Stream Top Podcasts Stream the best podcasts from your favorite stations. The Daily. This is what the news should sound like. The biggest stories of our time, told by the best journalists in the world.

GUNWITCH EBOOK PDF

erich-fromm-bekstvo-od-slobode.pdf

Die Sangerkastraten der Barockzeit. Wahrheit od, Baum, Heinz,,. Bekstvo od slobode by A copy that has been read, but remains in clean condition. All pages are intact, and the cover is intact. The spine may show signs of wear. Pages can include limited notes and highlighting, and the copy can include previous owner inscriptions.

AUDREY NIFFENEGGER HER FEARFUL SYMMETRY PDF

Bekstvo Od Slobode

.

THERMODYNAMICS IN MATERIALS SCIENCE DEHOFF PDF

erich fromm - bekstvo od slobode

.

Related Articles