AANVRAAGFORMULIER WAJONG PDF

Algemene nabestaandenwet. Algemene Ouderdomswet. Algemene wet bestuursrecht. Besluit uitvoering wet arbeid vreemdelingen. Wet Flexibiliteit en Zekerheid. Regeling ter Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet.

Author:Shalabar Shakale
Country:Congo
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):6 March 2006
Pages:454
PDF File Size:6.64 Mb
ePub File Size:8.16 Mb
ISBN:620-1-55609-232-7
Downloads:11607
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SabarWerken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor tijdelijk inkomen. Wat heb ik aan een deskundigenoordeel? Wat dan? Deze brochure gaat niet over het specifieke deskundigenoordeel voor werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs.

Dat gaat om ontslagadvies. Meer informatie hierover vindt u op uwv. Re-integratie: samen aanpakken In ieder bedrijf wordt wel eens iemand ziek. Als die ziekte langer duurt, dan werkt u als werkgever en werknemer samen aan de re-integratie. Hoe eerder u dat in goed overleg doet, hoe makkelijker de werknemer weer aan het werk kan.

Re-integratie is een zaak tussen werknemer en werkgever. UWV heeft hier normaal gesproken geen rol in. Werknemer en werkgever doen er samen alles aan om de werknemer zo snel mogelijk weer volledig aan het werk te krijgen. Meestal gaat dat zonder problemen. Bij moeilijkheden vraagt u als werkgever advies aan de arbodienst of uw re-integratiebedrijf. Of u roept de hulp in van een bemiddelaar, branchevereniging of administratiekantoor.

Bent u werknemer? Als u er samen niet uitkomt Soms komt u er samen niet uit. De re-integratie loopt vast. Bijvoorbeeld omdat u een verschil van mening met elkaar heeft. Of omdat u niet zeker weet of u het plan van aanpak tot nu toe goed heeft uitgevoerd. Dan kan zowel de werknemer als de werkgever UWV vragen om een onafhankelijk deskundigenoordeel. Deze brochure is zowel voor de werkgever als de werknemer. Hier leest u wanneer u een deskundigenoordeel kunt aanvragen en wat u met de uitslag kunt doen.

Waarom een deskundigenoordeel van UWV? Met een deskundigenoordeel kunt u de re-integratie weer op gang brengen. En dat is belangrijk. Werknemer: hoe langer u niet werkt, hoe moeilijker het wordt om weer aan het werk te gaan. Werkgever: hoe langer uw werknemer niet werkt, hoe hoger uw kosten worden. Als u ons vraagt om een deskundigenoordeel, kijken onze deskundigen met een frisse en onafhankelijke blik naar de situatie van u allebei.

Zij onderzoeken hoe de re-integratie tot nu toe is gegaan. Daarbij gebruiken ze onder andere informatie uit het re-integratieverslag zoals de Probleemanalyse en het Plan van aanpak, die voor de re-integratie zijn opgesteld. Ook een deskundigenoordeel bij een arbeidsconflict?

Soms meldt een werknemer zich ziek omdat de arbeidsverhouding is verstoord. In dat geval kunnen wij een oordeel geven over de arbeidsongeschiktheid.

Maar over het arbeidsconflict zelf geven wij geen oordeel. Wij kunnen ook niet bemiddelen. Het deskundigenoordeel: een oordeel, maar geen advies Bij het beoordelen van de re-integratie-inspanningen kijken we naar de geschiedenis. We stellen vragen als: Wat is er gebeurd? Wie heeft wat gedaan? Het oordeel bevat dus geen advies over hoe het verder moet.

Als u behoefte heeft aan advies over vervolgstappen, dan kunt u het beste contact opnemen met de arbodienst of bedrijfsarts. Waarover geeft UWV een oordeel? Het deskundigenoordeel geeft een antwoord op een concrete vraag over een concrete situatie. Het is een momentopname. Met het oordeel doen wij dus geen uitspraak over de toekomst. Wij geven op verzoek van de werknemer of de werkgever een oordeel over de volgende situaties. Kan de werknemer zijn eigen werk doen? Voorbeeld: Werkgever: u vindt na advies van de arbodienst dat uw werknemer op een bepaalde datum weer volledig zijn eigen werk kan doen.

Werknemer: u vindt dat u op een bepaalde datum nog niet volledig uw eigen werk kan doen. Dan geven wij geen deskundigenoordeel over de arbeids on geschiktheid.

Deze beoordeling gebeurt namelijk al bij het vaststellen van het recht op een Ziektewet-uitkering. Bent u als werknemer of werkgever het niet eens met de Ziektewet-beoordeling? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Is het werk binnen of buiten het bedrijf dat de werknemer wil of moet doen passend voor de werknemer? Voorbeeld: Werkgever: u heeft uw werknemer ander werk aangeboden binnen uw organisatie of buiten uw bedrijf, maar hij vindt het werk niet passend. Werknemer: u ziet ander, passend werk binnen de organisatie of daarbuiten.

Maar uw werkgever vindt dat werk niet geschikt voor u. Werknemer en werkgever: u vraagt zich beiden af of bepaald werk wel passend is. Ook in dat geval kunt u een deskundigenoordeel aanvragen. Wat is passend? Werknemer: passend werk is werk dat u met uw ziekte nog kunt doen. U moet bereid zijn om passend werk te doen, als u dat wordt aangeboden.

Werkgever: houdt u bij het aanbieden van passend werk rekening met arbeidsverleden, opleiding, gezondheidstoestand, loon, mogelijkheden en beperkingen van uw werknemer. Flexibiliteit Werknemer: Bent u langere tijd arbeidsongeschikt? En is de kans klein dat u uw eigen werk weer kunt doen? Dan verwacht UWV dat u flexibel bent in het zoeken van passend werk. Dit betekent dat u bereid bent om ook ander werk te accepteren. Ook als dat onder uw oude niveau is. Of dat u scholing volgt, of meewerkt aan het vinden van passend werk bij een andere werkgever.

Werkgever: Is uw werknemer langere tijd arbeidsongeschikt? En is de kans klein dat hij zijn eigen werk weer kan doen? Dan verwachten wij dat u voor hem op zoek gaat naar passend werk in uw eigen bedrijf. Kunt u geen passend werk voor uw werknemer vinden? Dan is het belangrijk dat u door aanpassingen of scholing alsnog een passende werkplek vindt, binnen of buiten uw bedrijf. Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie? Voorbeeld: Werkgever: u vindt na advies van de arbodienst dat uw werknemer een bepaalde actie kan ondernemen zodat hij weer aan het werk kan.

Maar uw werknemer weigert dat te doen. Werkgever en werknemer: misschien heeft u helemaal geen meningsverschil over de re-integratie-inspanningen, maar wilt u weten of u op de goede weg bent. Ook dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen.

Heeft de werkgever genoeg gedaan voor de re-integratie van zijn werknemer? Voorbeeld: Werknemer: u vindt dat uw werkgever niet de juiste actie onderneemt om u weer aan het werk te krijgen. Of dat hij er te weinig aan doet. Maar uw werkgever is het daar niet mee eens. Wanneer geven wij geen deskundigenoordeel? UWV geeft soms geen deskundigenoordeel. Gaat het om onderzoek naar geschiktheid voor ander werk? In dat geval geven wij wel een deskundigenoordeel.

Dan geven wij geen deskundigenoordeel over de geschiktheid voor het eigen werk. Kan ik een tweede deskundigenoordeel vragen? U kunt alleen een tweede deskundigenoordeel aanvragen als het om een andere situatie gaat. Bijvoorbeeld een ander soort deskundigenoordeel, of als er nieuwe feiten of omstandigheden zijn.

Werkgever: Een deskundigenoordeel kan u en uw werknemer helpen bij de re-integratie van uw werknemer. Uw werknemer is verplicht om mee te werken aan re-integratie. Kan hij wel werken maar weigert hij dat? Of wijst hij een redelijke maatregel af die gericht is op de terugkeer naar werk? Dan kunt u zijn loon inhouden. Werknemer: Een deskundigenoordeel kan u en uw werkgever helpen bij uw re-integratie.

QUEEN OF CAMELOT NANCY MCKENZIE PDF

Application for Dutch Provisional Residence Permit MVV

Gelet op de Vreemdelingenwet , het Vreemdelingenbesluit en het Voorschrift Vreemdelingen ;. Verordening EU nr. De ambtenaar belast met de grensbewaking moet ten aanzien van een vreemdeling zonder geldige verblijfstitel voor Nederland of een van de andere Schengenlanden en die gesignaleerd staat in het OPS of het N SIS, alle volgende handelingen verrichten:. De ambtenaar belast met de grensbewaking mag diplomatieke ambtenaren en andere geprivilegieerde personen niet in het OPS controleren. De signaleringsduur is 5 jaar;. De signaleringsduur is 10 jaar.

EMSILE BINA PDF

Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor tijdelijk inkomen. Wat heb ik aan een deskundigenoordeel? Wat dan? Deze brochure gaat niet over het specifieke deskundigenoordeel voor werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs.

HEINBOCKEL TENSOR CALCULUS PDF

UWV Aanvraag deskundigenoordeel

.

JURNAL CACING TREMATODA PDF

Vreemdelingencirculaire 2000 (A)

.

Related Articles